logo Tyfloservis - návrat na úvodní stranu

Projekt Tyfloservis zajišťuje profesionální rehabilitační služby pro osoby s postižením zraku již 30. rokem.

Odešel rytíř nevidomých - PhDr. Josef Cerha

Vážení příznivci a přátelé Tyfloservisu,
po 30 letech ve vedení projektu Tyfloservis – rehabilitace nevidomých a slabozrakých osob nás nečekaně opustil jeho ředitel a zakladatel PhDr. Josef Cerha. Připomeňme si, jak skvělým šéfem a přítelem pro mnohé z nás byl.

Odešel rytíř nevidomých - PhDr. Josef Cerha - nekrolog

Tyfloservis, o.p.s.

Ztráta nebo vážné oslabení zraku způsobí v životě člověka mnoho změn.

Je ztíženo zvládání jinak běžných každodenních úkonů, ohroženo zaměstnání, mnohým zálibám a koníčkům se lze jen těžko věnovat. Vztahy v rodině, k přátelům a ostatním lidem jsou vystaveny větším nárokům. V takové chvíli je potřebná pomoc, neboť mnohé lze úspěšně zvládnout.

Jedním z možných řešení je využít služeb Tyfloservisu.


Fungování Tyfloservisu od 11. 5. 2020

Od 11. 5. 2020

Od pondělí 11. května 2020 poskytuje Tyfloservis, o.p.s. znovu postupně terénní služby v přímém kontaktu s klienty, v jejich přirozeném prostředí, v místě bydliště klienta, na dohodnutých trasách, ve veřejných budovách a v dopravních prostředcích, vždy mimo prostory střediska. Obecně upřednostňujeme práci na trasách venku, před prací v úzkém kontaktu v interiérech. Terénní služby zavádějí střediska velmi opatrně, zejména pokud jsou opravdu potřeba, za dodržení přísných hygienických a obecných zásad poskytování služeb (pdf; 380 kB).

Terénní a ambulantní služby v přímém kontaktu s klientem se na základě ústního čestného prohlášení poskytují do 21. června 2020 pouze lidem do 50 let věku. Terénní služby se do uvedeného data neposkytují klientům žijícím v pobytových sociálních službách, nebo klientům aktuálně hospitalizovaným ve zdravotnických zařízeních. O výjimku lze písemně požádat ředitele (viz výše).

VŠEM KLIENTŮM BEZ OMEZENÍ LZE I NADÁLE POSKYTOVAT SLUŽBY DISTANČNÍ FORMOU (video/telefonicky, e-mailem, poštou apod.)

Od 25. 5. 2020

Od pondělí 25. května 2020 poskytuje Tyfloservis, o.p.s.

Do 21. června 2020 platí výše uvedená omezení pro věk klientů a jejich umístění v pobytovém zařízení.

Od 8. 6. 2020

Od pondělí 8. června 2020 jsou služby již závazně poskytovány v souladu s vnitřními směrnicemi Tyfloservisu – sestavují se individuální plány s klienty, v případě dlouhodobých služeb, nebo navrhne-li to klient, se smlouva s klientem uzavírá písemně. Obnoví se poskytování služeb dle uzavřených smluv. Doplní se písemná podoba smluv a individuálních plánů tam, kde byla v období nouzového stavu uzavřena pouze ústně.

Od 22. 6. 2020

Od pondělí 22. června 2020 se ambulantní a terénní služby poskytují všem klientům, bez omezení věku. Bude-li to možné, též v pobytových zařízeních.

Závěrem

Výše zmíněný plán může být měněn a dále doplňován v závislosti na dalších doporučeních MPSV a MZ ČR, případně na dalších okolnostech.

Tyfloservis, o.p.s. v době koronaviru

V této mimořádné situaci je pro Tyfloservis, o.p.s. obzvláště důležité, aby byla zajištěna bezpečnost klientů, proto jsou od 16.3.2020 přerušeny veškeré služby, které vyžadují osobní kontakt.

Služby jsou klientům poskytovány distančně, a to touto formou:

To, zda bude možné službu poskytnout i na dálku, záleží na dohodě mezi instruktorem rehabilitace a klientem.

V současné situaci je hlavním cílem Tyfloservisu, o.p.s. zmapovat situaci klientů a vybavit je informacemi o:

Primárně jsou poskytnuty služby těm, u kterých je zjištěno riziko ohrožení zdraví či života.

V případě potřeby je možné pracovníky Tyfloservisu kontaktovat i na služební mobil, a to od pondělí do pátku v čase od 7:00 – 16:00

Děkujeme všem, že dodržujete bezpečnostní zásady, a že dbáte nejen na své zdraví, ale také na zdraví všech ve vašem okolí.

Máme nové číslo účtu

Od 1. 1. 2020 jsme převedli všechny bankovní účty k našemu dlouhodobému partnerovi bance ČSOB. Nové číslo hlavního účtu je: 289546142/0300.


Bílá pastelka - dárcovská SMS

DMS banner


Předsudky o nevidomých a slabozrakých lidech

Předsudky jsou neověřená tvrzení a zobecnění. Mohou negativně ovlivnit postoje k jiným i k sobě samému. Vytvářejí zkreslený obraz o životě druhých lidí.

Neplatí, že:

Neplatí, že:

Neplatí, že:

Neplatí, že:

Neplatí, že:


Copyright © Tyfloservis, o.p.s. 2005-20
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti