logo Tyfloservis - návrat na úvodní stranu

Osvětové a jiné aktivity

Kromě přímé sociální rehabilitace zrakově postižených se Tyfloservis průběžně věnuje také dalším aktivitám. Jejich souhrnný přehled Vám zde nabízíme. Pozvánky na konkrétní akce a reportáže o realizovaných činnostech najdete v sekci Aktuality. Shrnutí činnosti za konkrétní rok pak ve Výroční zprávě.

Semináře pro lékaře, sociální pracovníky aj.

Lékař bývá prvním odborníkem, kterého člověk se zrakovými potížemi kontaktuje. Mimo jiné je kompetentní k předepisování optických a některých dalších pomůcek hrazených zdravotní pojišťovnou (indikátoru hladiny, bílé hole, glukometru s hlasovým výstupem aj.). V rámci seminářů nabízíme proto lékařům nejen seznámení s těmito pomůckami, ale i detailnější informace o možnostech života se zrakovou vadou a službách, na které mohou své pacienty odkazovat.

Obdobné cíle sledují semináře pro sociální pracovníky úřadů, kteří schvalují příspěvky na některé další kompenzační pomůcky.

Rádi zrealizujeme teoreticko-praktické setkání i pro týmy pracovníků nemocnic, ústavů sociální péče aj. zařízení.

Odborné veřejnosti nabízíme možnost stáže v Tyfloservisu.

Přednášky a stáže pro studenty

Pro studenty vysokých, vyšších odborných, středních, ale někdy též pro žáky základních škol připravujeme přednášky, které se tématicky vztahují k problematice rehabilitace zrakově postižených. Kromě užívané terminologie, vysvětlení funkčních důsledků zrakové vady, orientace v systému služeb pro nevidomé a slabozraké a jejich členských organizací, v pomůckách a speciálních dovednostech, bývá zařazován praktický nácvik průvodcovství a pravidel kontaktu. K úzce specializovaným tématům patří tyflopsychologie a problematika hluchoslepoty. Využíváme tak možnosti působit na početnou skupinu nejen budoucích pracovníků pomáhajících profesí.

Tyfloservis má status fakultní školy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Školicího pracoviště Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Některá krajská střediska Tyfloservisu přijímají stážisty a spolupracují při vedení, konzultacích či oponentuře diplomových a obdobných prací.

Stáže jsou poskytovány v souladu s vnitřní směrnicí Tyfloservisu.

Školení průvodců nevidomých, nácvikové programy pro veřejnost

Instruktoři Tyfloservisu se stávají školiteli dobrovolníků, kteří pod hlavičkou jiných neziskových organizací vykonávají průvodcovskou službu či osobní asistenci u zrakově postižených klientů.

Nácvik průvodcovství, informace o úpravě prostředí a jednotlivých oblastech života se zrakovou vadou je určen samozřejmě také rodině nevidomého či slabozrakého člověka, jeho přátelům, známým, kolegům na pracovišti a dalším.

Výstavy, konference, happeningy

Pomůcky a sociálně rehabilitační služby prezentujeme rovněž na výstavách a odborných konferencích. Laická veřejnost mívá jedinečnou příležitost účastnit se happeningových akcí. V klapkách na očích může procházet připravené trasy a plnit drobné úkoly, ke kterým patří např. nalévání tekutiny s indikátorem hladiny. Může si vyzkoušet napsání textu v Braillově písmu, rozlišování bankovek apod.

Dny otevřených dveří

Nahlédnutí do prostor ambulantních středisek Tyfloservisu se nabízí všem zájemcům v rámci dnů otevřených dveří. K dispozici jsou opět užívané pomůcky, fotografie či instruktážní videosnímky, informační brožury a letáčky.

Benefiční koncerty, veřejné sbírky

Příjemnou příležitostí k prezentaci rehabilitace jsou koncertní vystoupení. Tradičním se stává pražský benefiční koncert "S jarem za ruku" a zlínské zastavení s Hradišťanem.

Celorepublikově je existence služeb pro nevidomé a slabozraké mediálně i v ulicích měst připomínána v rámci veřejné sbírky Bílá pastelka. Tyfloservis je jejím spolupořadatelem.

Konzultace zaměřené na odstraňování architektonických bariér

Instruktoři Tyfloservisu jsou připraveni využít svých znalostí a dosavadních zkušeností k připomínkování zamýšlených stavebních aj. úprav ve veřejných budovách a na veřejných prostranstvích. Cílem je, aby všechny změny byly provedeny v souladu se skutečnými potřebami a možnostmi zrakově postižených lidí.

V tomto ohledu úzce spolupracujeme s Metodickým centrem odstraňování architektonických bariér Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Vycházíme z publikovaných "Materiálů k vytváření podmínek pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých lidí ve stavbách a v dopravě".

Hodnocení úrovně mobility u žadatelů o vodicí psy

Jedním z předpokladů způsobilosti klienta k využívání vodicího psa je zvládnutí prostorové orientace a samostatného pohybu s bílou holí. Střediska výcviku vodicích psů se proto obracejí na instruktory Tyfloservisu, aby úroveň získaných dovedností u žadatelů o vodiící psy v této oblasti odborně posoudili. Každoročně takto testujeme žadatele např. Střediska výcviku vodicích psů Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR.

Soutěže ve speciálních dovednostech

Úroveň dovedností v oblasti prostorové orientace, sebeobluhy, čtení a psaní Braillova písma apod. si zrakově postižení lidé mohou vzájemně porovnat na specializovaných soutěžích. Některé z nich pořádá přímo Tyfloservis, u jiných se podílí na odborné přípravě a realizaci soutěžních disciplin, které vyhlašuje spřátelená organizace. Jejich cílem je současně v uvolněné atmosféře, kde nechybí ani humor, motivovat zrakově postižené lidi k překonávání těžkostí, zvyšování samostatnosti a ukázat jejich okolí, že lze s handicapem žít.

Testování nových pomůcek

Spolupráce s výrobci rehabilitačních a kompenzačních pomůcek umožňuje instruktorům Tyfloservisu testovat a připomínkovat nové pomůcky ještě před jejich uvedením na trh. Společným cílem je nabídnout v konečné fázi nevidomým a slabozrakým klientům pomůcky maximálně funkční, s jednoduchou obsluhou, vhodným designem a přiměřenou cenou.

Příprava podkladů pro nová legislativní a obdobná pravidla

Podmínky života těžce zrakově postižených jsou ovlivněny také formulací zákonů, vyhlášek, směrnic apod. Tam, kde je to možné, snaží se Tyfloservis návrhy takových pravidel připomínkovat, případně sám vyvolá jednání o změnách a doplnění stávajících norem.


Copyright © Tyfloservis, o.p.s. 2005-20
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti