logo Tyfloservis - návrat na úvodní stranu

Zpracování osobních údajů v Tyfloservisu, o.p.s., v souvislosti s poskytováním služeb

I. Základní informace

V souvislosti s poskytováním služeb se zpracovávají osobní údaje těchto tzv. subjektů údajů:

Správcem osobních údajů je organizace Tyfloservis, o.p.s., se sídlem Krakovská 21, 110 00 Praha 1, IČ: 26200481, kontaktní e-mail: salatova@tyfloservis.cz, tel.: 221 462 368.

Kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů je Bc. Barbora Salátová.

Osobní údaje se zpracovávají v jednotlivých Krajských ambulantních střediscích Tyfloservisu, o.p.s. (Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem, Zlín) a v sídle společnosti v Organizačním a metodickém centru.

Osobní údaje jsou získávány buď od samotného zájemce o služby či klienta Tyfloservisu, nebo od jiných osob, zejména rodinných příslušníků, pracovníků pobytových zařízení, lékařů, sociálních pracovníků apod., kteří žádají Tyfloservis o pomoc nevidomému či slabozrakému člověku, případně jsou získány v rámci cílené depistáže.

Tyfloservis nepoužívá tzv. automatizované rozhodování, ani profilování.

Tyfloservis nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

Zpracování je prováděno v souladu s GDPR, tedy s „Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů“ a další související legislativou.

Osobní údaje jsou zpracovávány z následujících právních titulů:

Za účelem poskytování zdravotně edukačních a sociálních služeb jsou zpracovávány též tzv. zvláštní kategorie osobních údajů, zejména údaje o zdravotním stavu.

III. Rozsah zpracování osobních údajů

U zájemců o služby a klientů Tyfloservis zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresu trvalého, případně přechodného bydliště, telefon, e-mail, případně další kontaktní údaje (Skype, fax aj.), údaje o zdravotním stavu a případném omezení svéprávnosti, důvod, pro který spadá nebo nespadá do okruhu oprávněných osob dle § 4 zákona o soc. službách, rodinné a bytové zázemí, vzdělání, zaměstnání, sociální zabezpečení (např. pobírání důchodu, příspěvku na péči apod.), volnočasové aktivity a zájmy, nepříznivá situace a osobní cíle. Podrobnější údaje jsou zjišťovány o oblastech, které chce klient v rámci služby řešit. O průběhu jednání se zájemcem, o poskytování služeb a dalších kontaktech s klientem jsou vedeny písemné záznamy.

U dalších osob jsou zpracovávány tyto osobní údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého, případně přechodného bydliště, telefon, e-mail či další kontaktní údaje (Skype, fax aj.), vztah k zájemci o služby či klientovi Tyfloservisu, důvod spolupráce či oprávněnost zastupování.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Získané informace mají vliv na přesnost identifikace smluvních stran, na rozsah a kvalitu poskytovaných služeb.

IV. Uchovávání osobních údajů a jejich zabezpečení

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v nezbytně nutné míře a organizace má vypracované vnitřní postupy pro jejich zabezpečení. Za tímto účelem byla přijata technicko – organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Doba uchovávání osobních údajů a jejich likvidace se řídí vnitřní směrnicí Tyfloservisu o skartaci. Základní povinná doba uchování např. karty klienta je 10 let. Pokud poskytovatel finančních prostředků stanovuje lhůtu delší, platí jím stanovená lhůta.

V. Sdělování a předávání osobních údajů

Stanoví-li to zákon či jiné právní předpisy, může Tyfloservis některé osobní údaje sdělit či předat bez souhlasu subjektu údajů třetím stranám (např. soudním orgánům, orgánu sociálně-právní ochrany dětí apod.). Tyfloservis nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací.

Údaje o zájemcích o službu a klientech, které se váží k sociálním službám, může Tyfloservis sdělovat nebo předávat dalším fyzickým či právnickým osobám stanoví-li to zákon, nebo pouze s jejich předchozím písemným souhlasem, ve kterém zájemce či klient zprostí pracovníka mlčenlivosti, kterou mu ukládá § 100 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a uvede, v jakém rozsahu a k jakému účelu pracovníka mlčenlivosti zprošťuje. Povinnost mlčenlivosti pracovníků Tyfloservisu trvá i po skončení jejich pracovního poměru.

VI. Práva subjektu údajů

Zájemci o služby, klienti a další osoby, jejichž osobní údaje Tyfloservis zpracovává, mají právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování (tímto však nesmí být dotčena zákonná povinnost osobní údaje zpracovávat), na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost dozorovému orgánu (Úřadu pro ochranu osobních údajů), pokud má uživatel pochybnost o zákonnosti zpracování osobních údajů.

Žádost o přístup ke svým osobním údajům a o uplatnění dalších práv zasílejte na adresu správce (viz bod I.). Odpověď dostanete nejpozději do jednoho měsíce.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce (www.tyfloservis.cz).


Copyright © Tyfloservis, o.p.s. 2005-11 | Webdesign - TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2005
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti